ส.ประกันวินาศภัย ลงนามขยายสัญญา ประกันภัยรถยนต์ Knock For Knock

ขยายความคุ้มครองถึงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท สอดคล้องกับ “ชนแล้วแยก” ลดปัญหาการจราจร ลดข้อพิพาท

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีลงนามลงนาม สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (Knock For Knock) ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท ระหว่างบริษัทผู้ประกอบการรับ ประกันภัยรถยนต์ 14 บริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของการพัฒนาการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ในฐานะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้เอา ประกันภัย การลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภทนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ของการพัฒนาการให้บริการของบริษัทประกันวินาศภัย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอพิจารณาความรับผิด อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากนี้ยังเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อพิพาทระหว่างกันของบริษัท ประกันภัย อีกด้วย

ประธานคณะกรรมการ ประกันภัย ยานยนต์ กล่าวถึงรายละเอียด และวัตถุประสงค์ การจัดทำสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ดังกล่าวว่า สืบเนื่องมาจากบริษัทประกันวินาศภัย ที่เป็นบริษัทผู้ประกอบการรับ ประกันภัยรถยนต์ ได้ร่วมลงนาม ในสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ โดยมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2539 และต่อมาได้มีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดข้อพิพาท ในการเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างบริษัท ประกันภัย รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรียกร้องระหว่างกัน ส่งผลให้จำนวนข้อพิพาท และค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกันภัย ลดลงเป็นอย่างมาก และบริษัทประกันวินาศภัย สามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอา ประกันภัย ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอพิจารณาความรับผิด

สำหรับการลงนามในสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 ในครั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้มีการขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้ความคุ้มครองถึงกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภท 1 สำหรับ รถยนต์ ทุกประเภท การดำเนินการร่วมกันในครั้งนี้มีบริษัทประกันวินาศภัย ที่ประกอบการรับ ประกันภัยรถยนต์ ร่วมลงนาม จำนวน 14 บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท ประกันภัย มีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตรงกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป

ประธานคณะกรรมการ ประกันภัย ยานยนต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามในสัญญาดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการดำเนินการโครงการ “ชนแล้วแยก” ในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอา ประกันภัย และการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถยนต์ หรือผู้เอา ประกันภัย นั้นใช้เอกสารชนแล้วแยก ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์ บนท้องถนน เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจร ประหยัดเวลา ตลอดจนเพื่อเป็นการลดข้อพิพาท โดยคณะกรรมการ ประกันภัย ยานยนต์ ได้มีการจัดพิมพ์ และแจกจ่ายสติ๊กเกอร์ ตัวเค และจัดอบรมทักษะการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center) ของบริษัท ประกันภัย เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถสื่อสารกับผู้เอา ประกันภัย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และจากการดำเนินโครงการชนแล้วแยกมาระยะหนึ่งแล้วนั้น พบว่าผู้เอา ประกันภัย ส่วนมากไม่สะดวกต่อการใช้งานสติ๊กเกอร์ตัวเคกับเอกสารชนแล้วแยก ซึ่งเอกสารทั้ง 2 ไม่ได้อยู่ฉบับเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการ ประกันภัย ยานยนต์ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบของสติ๊กเกอร์ตัวเค และเอกสารชนแล้วแยกใหม่ โดยสติ๊กเกอร์ตัวเค และเอกสารชนแล้วแยกจะอยู่ในใบเดียวกัน โดยจะระบุวิธีการแนะนำการใช้อย่างชัดเจน โดยผู้เอา ประกันภัย สามารถนำสติ๊กเกอร์ชนแล้วแยกแบบใหม่ ไปติดไว้ที่ด้านหน้าของกระจก รถยนต์ และหากเกิดอุบัติเหตุกับ รถยนต์ ที่มีสติ๊กเกอร์ชนแล้วแยกเหมือนกัน ผู้เอา ประกันภัย สามารถกรอกรายละเอียดในสติ๊กเกอร์ชนแล้วแยกนี้ แลกเอกสารกัน และสามารถแยกแยกย้ายได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลารอพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ซึ่งสติ๊กเกอร์และเอกสารชนแล้วแยกรูปแบบใหม่นี้ จะช่วยให้ผู้เอา ประกันภัย เข้าใจ และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการประหยัดเวลา ลดปัญหาการจราจร และที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น

ที่มา : อาร์วายทีไนน์

link : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=852

Tagged: , , , , ,

Comments are closed.