คปภ.แก้กม. กำหนดการทำงาน นักคิดเบี้ย ประกันภัย

คปภ.ควรวางแผนงาน ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน ระดับ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ขอบเขตการทำงาน เพื่อไม่กระทบบ.ประกันภัย

คปภ.เข็นร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต ฉบับแก้ไข เปิดช่องสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย แสดงความคิดเห็น เปิดเนื้อหากฎหมาย กำหนดนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย นั่งประจำ “ทำงานเต็มเวลา” บริษัทละ 1 คน แจ้งนายทะเบียนหากพบผิดปกติ ชี้ละเว้นหน้าที่จำคุก 3 ปี ด้านนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย กังวล เจอศึกหนักทั้งขึ้นทั้งล่อง

ข่าวจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (SOAT) กล่าวว่า ตอนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) ได้ส่งหนังสือเวียน เรื่องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. … มาให้กับทางสมาคมฯ เพื่อให้สมาชิกนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ได้เสนอความคิดเห็นต่อสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้ ซึ่งทางสมาคมฯ จะรอรับความคิดเห็น และรวบรวมส่งให้แก่ทาง คปภ.

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. … ยังมีการตีความที่ไม่ชัดเจน และอาจจะมีนัยสำคัญ ถึงการกำหนดบทบาท และหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เช่น ประเด็นการกำหนดให้นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย จะต้องมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกันภัย การลดมาตรฐานของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เนื่องจาก พ.ร.บ ประกันภัย ฉบับปัจจุบันระบุว่า นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย จะต้องผ่านการสอบใบอนุญาตระดับเฟลโล (Fellow) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด แต่ในร่าง พ.ร.บ.ที่กำลังแก้ไขนี้ จะไม่มีระบุว่านักคณิตศาสตร์ ประกันภัย จะต้องมีใบอนุญาตดังกล่าว

นอกจากนี้ มาตรา 37 ยังระบุให้บริษัท ประกันภัย จะต้องแต่งตั้งนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ประจำบริษัทแบบ “ทำงานเต็มเวลา” จำนวน 1 คน ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทย มีนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ไม่ถึง 20 คน ขณะที่บริษัท ประกันภัย มีมากกว่า 100 บริษัท หากให้นั่งประจำบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้

“ร่าง พ.ร.บ. ประกันภัย ที่จะออกมาใหม่ มีหลายจุดที่นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย กังวลใจ อย่างเรื่องที่ให้นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย นั่งประจำแต่ละบริษัท 1 คน ก็ทำได้แน่ ถ้า คปภ.จะลดมาตรฐานของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ลง เช่น ไม่ต้องเป็นระดับเฟลโล และลดลงมาเป็นระดับแอสโซซิเอต (Associate) ก็พอ แต่สำหรับวงการ ประกันภัย การลดมาตรฐานไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะถ้าปรับมาตรฐานลงแล้ว การปรับมาตรฐานขึ้นอีกครั้ง บริษัทไหนจะยอมง่าย ๆ”

อย่างไรก็ตาม มีทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งคือ คปภ.น่าจะวางแผนงานให้ชัดเจนว่า จะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ มาตรฐานของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย อย่างไรในระยะ 3 ปี หรือ 5 ปีข้างหน้า บริษัทจะต้องมีนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ที่อยู่ระดับไหน และมีขอบเขตการทำงานอย่างไร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบางมาตราในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการ ประกันภัย และนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ มาตรา 136 ที่ระบุหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย จะต้องแจ้งนายทะเบียนทันที เมื่อเกิดสงสัย หรือเห็นความผิดปกติ เกี่ยวกับฐานะการดำเนินการของบริษัท, มาตรา 137 ที่ว่านักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ที่ทำตาม มาตรา 136 ไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท (เว้นแต่เกิดจากความประมาท)

รวมไปถึงการกำหนดบทลงโทษ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เมื่อทำผิด เช่น จำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท เป็นต้น ต้องการให้ตีความชัดเจนในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย เพราะนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

“อย่างมาตรา 136 ต้องการให้ตีความชัดเจน ถึงขั้นตอนและกระบวนการ ที่นักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ควรแจ้งเรื่องแก่นายทะเบียน เนื่องจากคำว่าฐานะการดำเนินการของบริษัทมีขอบเขตกว้างมาก อีกทั้งการแจ้งเรื่องในทันทีนั้น อาจขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทต้องมีการสืบสวนภายในบริษัท เพื่อสอบหาข้อเท็จจริงด้วย ถ้ามาตรา 136 และ 137 ออกมาใช้จริง น่าจะมีผลต่อนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ต่างประเทศจะไม่เข้ามาทำงานที่ไทยแน่นอน เพราะเห็นชัดว่าถูกตีกรอบให้มีความเสี่ยงเยอะขึ้น”

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Tagged: , , ,

Comments are closed.